นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
290
631
921
มัธยมศึกษาปีที่ 5
264
651
915
มัธยมศึกษาปีที่ 6
226
638
864
รวมทั้งสิ้น
780
1,920
2,700
[No canvas support]